راهنمای پسوند ها

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
 • پسوند:   gif   — حجم:   7.81 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   7.81 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   7.81 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   7.81 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   7.81 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   27.34 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   27.34 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   39.06 MB
 • پسوند:   tgz   — حجم:   39.06 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   39.06 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   9.77 MB
 • پسوند:   apk   — حجم:   9.77 MB
کاربران
 • پسوند:   gif   — حجم:   19.53 MB
 • پسوند:   png   — حجم:   1.95 MB
 • پسوند:   jpg   — حجم:   19.53 MB
 • پسوند:   jpeg   — حجم:   19.53 MB
 • پسوند:   bmp   — حجم:   19.53 MB
 • پسوند:   zip   — حجم:   78.13 MB
 • پسوند:   rar   — حجم:   97.66 MB
 • پسوند:   mp4   — حجم:   175.78 MB
 • پسوند:   tgz   — حجم:   78.13 MB
 • پسوند:   tar   — حجم:   78.13 MB
 • پسوند:   pdf   — حجم:   78.13 MB
queue